FCU Fans
Inloggen

Aanmelden op FCUFANS.nlWachtwoord vergeten? Toegang aanvragen?

Mobiel RSS LinkedIn Facebook Twitter You Tube

Nieuws

Visual

Reactie Van Schaik en TS inzake Golden Share

25-04-2013

33 reacties


Beste leden,

Hieronder integraal de mail van Wilco van Schaik van afgelopen dinsdag waarin hij terugkomt op het gesprek van vorige week woensdag. Daaronder onze reactie direct gericht aan onze leden en overige belangstellenden:  

Van: Wilco van Schaik
Verzonden: dinsdag 23 april 2013 11:55
Aan: Christian van der Mark - Stichting True Support
CC: Robert Junier
Onderwerp: verslag en reactie nav ons gesprek

Aan het bestuur van True Support,

Ik wil hierbij graag terug komen op het open, eerlijke en soms ook heftige gesprek dat wij als club afgelopen woensdag 17 april j.l. met jullie hebben gehad. Jullie als bestuur en wij als club in de persoon van Robert Junier onze supporters coördinator, Frans van Seumeren onze grootaandeelhouder en ondergetekende hebben de situatie rondom de communicatie van het Golden Share besproken. En in het verlengde daarvan de relatie True Support – FC Utrecht.

 Jullie hebben heel duidelijk aan gegeven een nare smaak in de mond te hebben gekregen hoe uiteindelijk via de Raad van Advies, met daarin de supportersvertegenwoordiging, de supporterszetel is bezegeld. Niet dat jullie de Raad van Advies of jullie afgevaardigde daarin persoonlijk iets kwalijk nemen. Maar wel omdat jullie en jullie achterban een andere gedachte hadden bij het verloop van dit proces na de presentatie van Frans in jullie home. Frans heeft eerlijk aangegeven dat hij bij jullie gesproken heeft over een vertegenwoordiger van True Support en de Supportersvereniging. Hij heeft daarmee bedoeld ‘namens de supporters’. Echter, hij begrijpt dat door zijn specifieke benoeming van True Support en De Supportersvereniging de perceptie anders was. Dit heeft hij zich later ook bedacht. Frans is later ook ingehaald door de formele lijn en weg van communicatie en besluitvorming. Want formeel kan Frans hier niets over beslissen. Dit zou namelijk een conflict of interest zijn als grootaandeelhouder. Frans heeft aangegeven ‘ik had dit niet zo moeten zeggen, als ik daar een verkeerde indruk heb gegeven aan jullie supporters, dan betreur ik dat. Ik was me op dat moment niet 100% bewust van het proces dat daarna zou lopen vanuit de stichting in combinatie met de Raad van Advies. Ik wist alleen wel dat supporters een stem zouden krijgen’. Ook zei hij ‘ik wist op dat moment niet 100% hoe alles procedureel zou verlopen, dus heb ik uit mijn hart geantwoord, open en eerlijk. Ik vind het jammer dat daardoor het gevoel leeft dat ik mensen heb voorgelogen of niet de waarheid heb vertelt. Neem van mij aan dat ik dit zo heb gezegd omdat ik het zo bedoelde. Dat het dus anders over kwam heb ik me niet gerealiseerd.’

Ik als algemeen directeur heb later moeten constateren dat wij in de communicatie scherper hadden moeten zijn. Wij hadden eerder persoonlijk jou, Christian, kunnen bellen m.b.t. het verloop van het proces na het gesprek van Frans en het artikel in de krant op maandag over de zetels. Op die dag zorgde het artikel in de krant er namelijk voor dat het formele proces dat hoort bij deze aandelenoverdracht direct ter sprake kwam in de dagen daarna en mensen vragen begonnen te stellen en zich (terecht overigens) formeel gingen opstellen. Met de mensen van de stichting, de voorzitter van de RvC en de Raad van Advies is daarna bepaald dat zij het proces verder zouden begeleiden. Hier missen we de terugkoppeling naar Christian. De procedures werden scherp gesteld en Frans en ik maakten officieel geen onderdeel uit van deze besluitvorming m.b.t. zetels en golden share. Dit om vooral belangenverstrengeling te voorkomen. Dit was vanaf dat moment een zaak van de Raad van Advies, de voorzitter van de RvC (de heer Van Ek) en de voorzitter van de stichting, de heer Steven de Waal.

 Als we de communicatie anders hadden kunnen laten verlopen had het had de uitkomst niet veranderd, laat dat duidelijk zijn. Maar het had er voor kunnen zorgen dat jullie niet verrast werden door het bericht van de Raad van Advies die met de stichting in gesprek was voor de zetel. Jullie hebben hier je punt gemaakt richting mij als vertegenwoordiger van de club en Frans als grootaandeelhouder. Daar heb ik van gezegd ‘achteraf, alles overziend, hadden we dit anders kunnen doen’. Nogmaals de beslissing had niet anders gelopen, want de procedure verloopt nu eenmaal zo. Een uitdaging is het wel om het proces van informeren, delen van informatie en het geven van procesinformatie bij zo’n issue anders in te richten.

 Dit is zo gelopen. Jullie hebben je verontwaardiging hierover geuit. Wij hebben eerlijk uitleg gegeven van hoe het gegaan is en dat zowel Frans als ik hier niet bewust de bedoeling hebben gehad True Support of haar achterban te schaden of achter te stellen. Frans zei 'ik zal beter op mijn woorden passen, maar ik spreek altijd vanuit mijn hart en gevoel'.

 Daarna hebben we het over vertrouwen tussen de club en True Support gehad. Frans heeft aan gegeven blij te zijn met de ontwikkelingen bij True Support. Hij ziet dat ook jullie vereniging echt een bijdrage heeft aan zijn gevoel van ‘één club’. Dit heeft hij nogmaals benoemd op deze vergadering. Ik heb aan gegeven dat ik de rol van True Support ook belangrijk vindt vanuit het principe ‘samen maken we de club’. Jullie manier van samen werken en jullie openheid in de relatie met de Supporters Vereniging is sterk verbeterd. Ook de manier waarop jij en Teun met elkaar omgaan in het beang van jullie achterban en in het belang van de club juich ik toe. True Support heeft echt grote stappen gemaakt in de afgelopen twaalf maanden.  Dit komt de club ten goede. Jullie hebben stappen gemaakt als bestuur, dat heb ik ook gezegd.

 De SV is de officiële supporters geleding, dat is bekend en dat is een gepasseerd station. Maar hoe jullie met je rol om gaan is goed. Kijk wat je inmiddels bereikt hebt. Samen met Teun den Hartog naar de burgemeester, elke maand aan tafel met de SV bij de club, vermeldingen overal bij FC Utrecht. Kortom, er is binnen één jaar veel bereikt. Hoe jullie je laten horen in vergaderingen, discussies aan gaan, meningen verkondigen, staan voor je achterban, dat versterkt de club. Ik ben blij dat we als club en True Support stappen hebben gemaakt. En dat samen met de SV, ook dat komt van beide kanten. Ik heb hun dit compliment ook al eerder gemaakt. Ieder vanuit jullie eigen achterban met jullie eigen profiel en met eigen meningen en standpunten, maar wel samen voor de club. Maar ik schrijf jullie deze brief dus wil ik ook jullie daar complimenten voor maken. Dat heb ik ook persoonlijk in het gesprek gezegd.

 Dat ik dit nu schrijf en deel is niet omdat ik vind dat ik wat goed te maken heb. Of omdat ik denk dat een paar mooie woorden het probleem dat we hadden wel even naar de achtergrond brengt. Ik heb de begin woorden in deze alinea wel gezet omdat ik vind dat we door moeten gaan op basis van vertrouwen met de manier waarop we samen werken aan de club. Het woord ‘vertrouwensbreuk’ is op tafel geweest. Van beide kanten hebben we daar best open en heel eerlijk over gesproken. Maar daar was geen sprake van, zo gaven we beiden aan Ik begrijp dat jullie iets uit te leggen hebben. De begripsverwarring die is ontstaan na het verhaal van Frans begrijpen we ook. Zeker omdat het toch gevoelig ligt. Maar jullie hebben je punt gemaakt, jullie hebben in deze vergadering keihard gestaan voor jullie leden. Wij hebben daar uitleg aan gegeven vanuit onze overtuiging. We zijn het er niet 100% over eens geworden, we kunnen het ook niet terug draaien. Echter, we hadden wel na afloop een gevoel van ‘hart gelucht, de feiten benoemd en meningen duidelijk gemaakt en punten benoemd die beter kunnen’. We hebben ook gezegd dit moet geen vijf keer per jaar gebeuren.

We concludeerden allebei ‘er is wel wat gebeurd’, dat heeft even tijd nodig, ook om dit te delen met jullie achterban. Maar het vertrouwen is er nog steeds i om door te gaan op de ingeslagen weg’. De eerlijkheid over en weer is gerespecteerd.  En het vizier is gericht op de toekomst en dit moet een wijze les zijn voor allen hoe hier sterker uit naar voren te komen. En hierdoor zullen we de communicatie lijnen naar elkaar envooral de momenten van proces informatie naar elkaar (van club naar voorzitter True Support/bestuur, maar ook de rol van de vertegenwoordiger namens de supporters in de Raad van Advies, richting voorzitter/bestuur True Support).

Ik en met mij Frans en Robert vonden afsluitend dat we met het gesprek toch veel zijn opgeschoten. Posities zijn weer duidelijk neer gezet. Meningen zijn eerlijk verkondigd. Gevoelens zijn uitgesproken. En de waarheid is op tafel gekomen. De uitkomst ‘we kunnen het niet meer omkeren’, was niet voor iedereen bevredigend. Maar dat nemen we als bagage mee naar de toekomst. Een toekomst waarvan we zeiden ‘we blijven er samen aan werken’.

Ik hoop dat jullie de emotie, de eerlijkheid en de betrokkenheid van Frans, Robert en mij m.b.t. dit onderwerp over willen brengen naar jullie mensen. En dat ook zij begrijpen wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en dat hier geen verkeerde bedoelingen achter zaten. En breng over dat we blij zijn met de huidige manier van samen werken en met jullie als bestuur. Samen met de SV vertolken jullie een belangrijke stem binnen FC Utrecht. Zakelijk, betrokken, hard en voor rede vatbaar en meedenken in het belang en voor de club.

Bedankt voor jullie tijd en moeite deze avond.

Met vriendelijke groet,
FC Utrecht B.V.
 
Wilco van Schaik
Algemeen Directeur


Reactie bestuur True Support:

Allereerst willen we Wilco van Schaik danken voor zijn uitgebreide reactie! Omdat Van Schaik het verhaal grotendeels al in zijn mail heeft weergegeven, zullen wij niet in herhaling vallen. Het gesprek in zijn algemeenheid was open en direct. We hebben duidelijk ons ongenoegen over de gang van zaken geuit.

Wij als bestuur zijn en blijven van mening dat we betrokken hadden kunnen worden bij de invulling van de supporterszetel ten aanzien van de zgn. ‘Golden Share’. Ongeacht de formele constructie. Waar een wil is, is een weg. FC Utrecht erkent in de mail dat men foutief heeft gehandeld met betrekking tot de communicatie, daar zijn we het over eens. Wij zijn ontevreden over het verloop van het traject, het gebrek aan communicatie en zijn het op punten niet eens met de uitleg van FC Utrecht. Nogmaals, waar een wil is, is een weg. Waarom wordt een supportersorgaan met inmiddels bijna 1.300 leden willens en wetens buiten dit traject gelaten? Dat is en blijft voor ons onbegrijpelijk. Juist als men een zo breed mogelijk draagvlak voor diegene die de zetel gaat bekleden wilt creëren, is het zaak om zoveel mogelijk partijen daarbij te betrekken. Er zijn inmiddels vier gesprekken inzake de ‘Golden Share’ geweest, zo werd ons duidelijk. Waarom zijn wij in ieder geval niet uitgenodigd voor één gesprek, al is het maar om onze mening aan te horen?

De zetelinvulling voor de ‘Golden Share’ is eigenlijk een gelopen koers. Omdat de persoon die deze zetel vermoedelijk zal gaan bemannen nog niet definitief is benoemd, zullen wij hierover nog geen uitlating doen. Wij zullen te zijner tijd onze mening over de benoeming van deze persoon geven. Deze is uiteraard niet gebaseerd op rancune, omdat wij in dit traject gepasseerd zijn, maar op basis van onze gemotiveerde mening en feiten en omstandigheden.

We hebben in onze ogen niet zo zeer als bestuur True Support grote stappen gemaakt. Want ondanks een gewijzigde samenstelling varen we nog altijd dezelfde koers, recht door zee. Wel hebben we voor onze achterban zaken kunnen bereiken. Dat heeft de afgelopen 12 maanden geresulteerd in een aantal positieve ontwikkelingen, waaronder de doorgang vanuit ons home naar de Zuidtribune en maandelijks overleg met FC Utrecht en de SV. Het hangt voor ons sterk af van hoe club met ons èn met de belangen van de fans omgaat, nu en in de toekomst.

Officiële status
Daarnaast blijft de discussie over onze eventuele officiële status in onze ogen onduidelijk. In de reactie van Wilco van Schaik is dit een gepasseerd station. De suggestie dat wij in de Raad van Advies en daarbuiten worden vertegenwoordigd door de SVFCU wordt door ons dan ook niet onderschreven. Wij varen onze eigen koers. Overigens beaamt de SVFCU dit laatste. Wij hechten aan een goede samenwerking en goed contact met de SVFCU, ook in het belang van de fans van FC Utrecht.

Als het er op aan komt, wordt ons het ontbreken van een officiële status voor de voeten geworpen. Deze officiële status zullen we niet, althans niet korte termijn, krijgen. Dat is in ieder geval een duidelijk antwoord. Wij gaan uiteraard niet “smeken” om een officiële status. Sterker nog, dit is door ons al tijden niet meer aangehaald, maar omdat het als argument is gebruikt waarom wij buitenspel zijn gezet, is dit weer actueel geworden.  

Conclusie
We zijn zeer teleurgesteld in het feit dat we - met betrekking tot de Golden Share - genegeerd zijn. FC Utrecht heeft aangegeven dat dit anders had gekund/gemoeten. Een en ander is nu helaas niet meer terug te draaien. Hier is stevig over gediscussieerd waarbij beide partijen elkaar met respect hebben behandeld.

Het gesprek hebben we overigens goed en in positieve zin afgerond. Wat overigens niet betekent dat we het overal over eens zijn geworden. Wel zijn een aantal zaken duidelijk uitgesproken.

Alhoewel we unaniem van mening zijn dat van FC Utrecht zijde een zeer grote fout is begaan, zijn wij als bestuur ook unaniem van mening dat dit niet tot een vertrouwensbreuk leidt. We zijn ons er als bestuur terdege van bewust dat enkele leden van True Support, mede gelet op het verleden, daar anders over denken. Die mening respecteren wij uiteraard en hebben we ook meegewogen. Het bestuur van True Support is echter van mening dat je elkaar op fouten moet kunnen wijzen en als iets niet gaat zoals verwacht de onvrede daarover moet uiten. Maar aan de andere kant moet je – tenzij het een structureel karakter gaat krijgen, maar daar gaan we met de huidige FC Utrecht directie (het verleden mag men de huidige directie niet aanrekenen) en overige betrokkenen niet vanuit - in beginsel ook zo groot zijn om daar vervolgens over heen te stappen. Ego’s zijn daarbij niet van belang, het grotere geheel (het belang van True Support, haar leden en FC Utrecht) wel. We gaan dus door op de ingeslagen weg.

Wij zijn en blijven een onafhankelijke supportersorganisatie, die de passie voor FC Utrecht en zijn fans hoog in het vaandel heeft staan. Daar zijn we trots op! We zullen daarom een kritische houding hebben en houden ten opzichte van alles wat FC Utrecht en haar supporters – in het bijzonder onze donateurs - aangaat. Wij zullen daar in de richting van FC Utrecht open, eerlijk en dus op zijn ‘Utrechts’ over blijven communiceren.

Bestuur Stichting True Support

Reacties

Bij dit bericht zijn 33 reacties geplaatst.
U kunt reacties lezen en plaatsen na het inloggen.

Reactie plaatsenNaar boven

|

HomeAankomende wedstrijd

UitploegThuisploeg
D.H.S.C.FC Utrecht
30 juni 2018 14:30 uur
Sportpark Thorbeckelaan

Aanmelden Nieuwsbrief
Poll


Er is op dit moment geen poll vraag.

Voorspellingscompetitie

1 (1) Don Leo 71pt
2 (2) Sjakie 68pt
3 (3) Menno 66pt
4 (4) badbo13 66pt
5 (5) Maldini 63pt
6 (6) chapri 59pt
7 (7) Drs. C.A. Tastrofe 58pt
8 (8) fanvandeFC 58pt
9 (9) ad rem 57pt
10 (10) Piet 56pt

Sponsors


Ook sponsor worden?

Ook geïnteresseerd in onze sponsor- en/of advertentiemogelijkheden?


Sitemap  |  Disclaimer  |  Links  |  FC Utrecht Headliner  |  Copyright © 2005-2018 FCUFans.nl / Stichting True Support

Realisatie Cartel Internet en Marketing